RAW Paste Data

  • nano dos.c
  • gcc dos.c -o dos
  • ./dos xx.xx.xxx.xx 80
5
Sending
User Review
5 (1 vote)

Yorum Bırakın