Bir user DB oluşturmak için Databases sekmesinden new database diyoruz. Bir sql server database’i minimum 2 dosyadan oluşmaktadır. 1. dosya MDF yani master data file, diğeri ise LDF dosya yani log data file’dır.

MSSQL Veritabanı Oluşturma

Resim üzerinden gidersek, logical name’in bono olduğunu ve initial size’ yeni ilk defa oluşturulan boyutunun 5mb olduğunu görebilirsiniz. Bu bölümü (auto grow) açtığımızda database’imizin nasıl büyüyeceğini seçebiliriz. örneğin 100mb lık bir data ekledik, DB’nin 1mb   1mb büyümesi ciddi bir yavaşlığa sebebiyet verecektir. Bunun yerine percent seçebiliriz.

Eğer büyük bir db kullanıyor, örneğin 1TB ve percent’ten %10’u seçersiniz, her büyümede 1.1Tb olacak ve bu da  kontrol edilecemeyecek bir disk alanına sebebiyet verecektir. Data türünüze göre bunun detayını belirleyebilirsiniz. Yine alt kısımdan limitleyebilir ve kısıtlayabilirsiniz.

PATH bölümüne gelerek bilgisyaarınızdan farklı bir disk ya da klasör belirtebilirsiniz.Sol üst kısımda script bölümüne basark, databse yapılandırmanızın, script halini görebilirsiniz.

örnek scrip çıktısı

CREATE DATABASE [bono]
 CONTAINMENT = NONE
 ON  PRIMARY 
( NAME = N'bono', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\bono.mdf' , SIZE = 5120KB , FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON 
( NAME = N'bono_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\bono_log.ldf' , SIZE = 2048KB , FILEGROWTH = 10%)
GO
ALTER DATABASE [bono] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 120
GO
ALTER DATABASE [bono] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET ANSI_NULLS OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET ANSI_PADDING OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET ANSI_WARNINGS OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET ARITHABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET AUTO_CLOSE OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET AUTO_SHRINK OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [bono] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET  DISABLE_BROKER 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET  READ_WRITE 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET RECOVERY FULL 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET  MULTI_USER 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM  
GO
ALTER DATABASE [bono] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS 
GO
ALTER DATABASE [bono] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
GO
USE [bono]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.filegroups WHERE is_default=1 AND name = N'PRIMARY') ALTER DATABASE [bono] MODIFY FILEGROUP [PRIMARY] DEFAULT
GO

DB’nin nerede oluşturulacağı, nasıl büyüyeceğini, ne kadar büyüklükte olacağı ve türü hakkında SQL cümlesi oluşşturmaktadır.

Options bölümü

https://boraarat.com/wp-content/uploads/2018/08/mssql-database-Options-bölümü

Colation: Server colation’unuz neyse bunu görmektedir ve bu bölümden özelleştirebilirsiniz.

Recovery mode: Eğer bu bölüm full ise, yaptığını tüm harekerler log bölümüne yazılmaktadır. Bu zaman zaman aşırı derecede büyümelere sebebiyet vermektedir. Bulk logger kısmı toplu yapılan işlemleri loglarken simle bölümünde yapılan her işlem log ve data’ya yazıldıktan sonra silinir.

Containment type: bu bölümden ise uyuymluluk bölümünü ayarlayabilirsiniz.

Filegroups: Bu bölümden farklı bir file group belirleyebilirsiniz. Örneğin Log Archive adında bir file group oluşturarak, yıllara göre database dosyanızı farklı bölümlere ayırabilir ve parçalara bölebilirsiniz. Örneğin 1tb’lık eski database dosyanız yavaş diskinizde dururken, 100gb’lık aktif datanız SSD diskinize durabilir ve buna göre configure edebilirsiniz.

5
Sending
User Review
5 (1 vote)

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BÜLTEN ABONELİĞİ

Siteye eklenen içeriklerden öncelikli olarak haberdar olmak isterseniz aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak ücretsiz bültenime üye olabilirsiniz.